ΨΥΧΡΕΣ ΒΑΦΕΣ

Τι είναι Ψυχρές Βαφές ;

Ως Ψυχρή Στέγη ορίζεται ένα σύστημα κάλυψης οροφής ικανό να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να κρατά την οροφή δροσερή υπό τον ήλιο. Αυτό οφείλεται στις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται, οι οποίες συντελούν ώστε να ανακλάται η ηλιακή ακτινοβολία πίσω στην ατμόσφαιρα. Έτσι η στέγη παραμένει δροσερή και η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται στο κτήριο μειώνεται, διατηρώντας κατά συνέπεια μια πιο δροσερή και σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του.
Η υψηλή ανακλαστικότητα και ο υψηλός συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας των ψυχρών υλικών βοηθούν ώστε οι οροφές να απορροφούν λιγότερη θερμότητα και να παραμένουν έως και 28-33°C ψυχρότερες από τις συμβατικές οροφές, κυρίως κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Συνεπώς οι ψυχρές στέγες αφενός συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και αφετέρου μειώνουν το φορτίο αιχμής κατά 10-30% (ισχύει για καθημερινή χρήση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου).

Οφέλη Ψυχρών Στεγών

• Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού κόστους, λόγω μείωσης της χρήσης κλιματιστικών.
• Βελτίωση συνθηκών θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτηρίου.
• Μείωση αναγκών συντήρησης και κόστους επισκευών, λόγω επιμήκυνσης του χρόνου ζωής του συστήματος οροφής.
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις κλιματιστικές μονάδες, λόγω μείωσης των ψυκτικών φορτίων.
• Μείωση του φαινομένου της "Αστικής Θερμικής Νησίδας" στις πόλεις.
• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΨΥΧΡΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ευρωπαϊκό έργο "Ψυχρές Στέγες" (Cool Roofs) στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των ψυχρών στεγών στην Ευρώπη.

Οι βασικοί του στόχοι είναι:

• Να υποστηρίξει τη διαμόρφωση πολιτικής, μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, και να συμβάλλει στην κατανόηση της συνεισφοράς των ψυχρών στεγών στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.
• Να εξαλείψει τα εμπόδια για την ανάπτυξη της αγοράς και να συντελέσει στην απλοποίηση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση ψυχρών στεγών στα κτήρια. • Να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να συμβάλει στην διάδοση και ευρύτερη αποδοχή της τεχνολογίας.
• Να διευκολύνει τη διαμόρφωση σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών, αδειών και προτύπων για την υιοθέτηση εφαρμογών Ψυχρών Στεγών. Το έργο αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες: τον τεχνολογικό, τον εμπορικό, το νομοθετικό και αυτόν που σχετίζεται με τους δυνητικούς χρήστες. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
• Δημιουργία βάσης δεδομένων για διαθέσιμα υλικά.
• Αξιολόγηση των διαθέσιμων διαδικασιών δοκιμών απόδοσης.
• Εφαρμογή 5 πιλοτικών έργων, ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και ανάδειξης του οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή Ψυχρών Στεγών για τη βελτίωση των θερμικών συνθηκών και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια.
• Ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής για την παρότρυνση νομοθετών και φορέωνδιαμόρφωσης πολιτικής προκειμένου να υποστηρίξουν τις ψυχρές στέγες ως έναμέσον επίτευξης των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας, αειφόρου ανάπτυξης και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.
• Ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων, καθώς και των δυνητικών χρηστών.
Το "COOL ROOFS" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη" (Intelligent Energy for Europe), και θα διαρκέσει από το Σεπτέμβριο 2008 έως και τον Φεβρουάριο του 2011.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΒΑΦΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου "Ψυχρές Στέγες" πραγματοποιήθηκαν πέντε πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένα κτήρια, ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να μετρηθεί η απόδοση των ψυχρών στεγών, τόσο στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε μη κλιματιζόμενα κτήρια, όσο και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε κλιματιζόμενα κτήρια. Στις εφαρμογές αυτές έγινε καταγραφή δεδομένων που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά και το εσωτερικό περιβάλλον, πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχρού υλικού. Τα κτήρια επιλέχθηκαν έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική και τυπολογική κάλυψη, στοχεύονταςστην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την χρήση της τεχνολογίαςψυχρών στεγών σε σχέση με τη ζήτηση ενέργειας για ψύξη και το φορτίο αιχμής, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι εργασίες εφαρμογής περιελάμβαναν 2 στάδια:

• Πειραματική καταγραφή σε πραγματικά κτήρια, όπου έγινε εφαρμογή της τεχνολογίας Ψυχρών Στεγών (Πρακτική Εφαρμογή)
• Αριθμητική ανάλυση σημαντικού αριθμού παραμέτρων για τα υπό μελέτη κτήρια (Ανάλυση με ειδικό Λογισμικό).

Αποτελέσματα Ανάλυσης

Οι μετρήσεις έδειξαν:

• Μείωση της εξωτερικής επιφανειακής θερμοκρασίας
• Μείωση της εσωτερικής επιφανειακής θερμοκρασίας, στο μέσο της ημέρας
• Μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας του αέρα, στο μέσο της ημέρας

Η ανάπτυξη βαθμονομημένου μοντέλου έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• Σημαντική μείωση ωρών με υψηλές θερμοκρασίες (θερμική δυσφορία) κατά το καλοκαίρι, μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανακλαστικότητας της στέγης.
• Το φορτίο ψύξης μειώθηκε άνω του 60%.